Cấu hình mẫu in đơn từ

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Từ cấu hình chọn Mẫu in đơn từ và chọn Thêm mới

Bước 3: nhập tên mẫu in, chọn file mẫu, chọn loại đơn từ áp dụng sau đó bấm Lưu

Có thể tham khảo file mẫu có sẵn bằng cách chọn Tham khảo file mẫu

Last updated