THỦ KHO (VẬT TƯ)

Với vai trò Thủ kho (Vật tư) trên FastCons, phần mềm hỗ trợ quản lý vật tư công trình, đề xuất vật tư tại công trình, kiểm soát tiến độ vật tư dưới công trình, theo dõi tồn kho, định mức dự án

*Phân quyền:

Last updated