Cách thêm mới một nhóm quy trình (workflow)

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn Danh mục sau đó lựa chọn Quy trình

Bước 3: Chọn Nhóm quy trình và Thêm mới

Bước 4: Nhập thông tin nhóm quy trình và nhấn Lưu để thêm mới nhóm quy trình

Last updated