Khởi tạo kế hoạch thi công

Hướng dẫn khởi tạo Kế hoạch thi công chi tiết trên phần mềm FastCons

Kế hoạch thi công thường sẽ là các công việc thi công nội bộ hoặc được phân rã chi tiết từ BOQ với chủ đầu tư ký kết, đối tượng nhập Nhật ký sẽ là Ban Chỉ Huy công trình

Để khởi tạo kế hoạch thi công bạn thao tác như sau:

Để thực hiện lập kế hoạch thi công thực hiện như sau: Từ giao diện danh sách dự án → chọn Dự án cần lập kế hoạch → ở mục Quản lý thi công → Chọn Kế hoạch thi công

Có 2 cách để lập kế hoạch thi công trong 1 dự án:

Cách 1: Thêm trực tiếp các công việc trên phần mềm

Để nhập trực tiếp công việc thực hiện như sau: Từ giao diện Kế hoạch thi công → chọn Giai đoạn cần thêm công việc → chọn dấu (+) để thêm mới một công việc vào giai đoạn

Nhập thông tin cho công việc

- Mã số: mã công việc phục vụ cho việc cập nhật

- Tiêu đề: Tên công việc

- Khối lượng: Khối lượng thi công

- Đơn vị: Đơn vị tính tương ứng

- Đơn giá: Đơn giá tương ứng với đơn vị tính

- Thành tiền: Giá tiền tương ứng khối lượng thi công

- Thời gian thực hiện (ngày)

- Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu công việc theo kế hoạch

- Ngày hết hạn: Ngày hết hạn thực hiện theo kế hoạch

- Mô tả: mô tả thêm chi tiết công việc

- Người thực hiện: Gán nhân viên thực hiện

- Người theo dõi:

- Giai đoạn: Công việc thuộc giai đoạn nào

- Công việc cha: Công việc này có thuộc công việc cha nào hay không?

>> Điền đủ thông tin chọn Lưu lại để lưu kế hoạch

Cách 2: Nhập kế hoạch thi công từ file excel

Để nhập nhanh kế hoạch thi công từ file excel thực hiện như sau:

Từ giao diện Kế hoạch thi công → chọn Tiện ích → chọn Công việc từ excel

Tại giao diện nhập liệu hiện ra → chọn File mẫu để nhập các trường thông tin đúng theo quy định của phần mềm

Thực hiện nhập kế hoạch thi công theo file mẫu:

  • Chỉ mục: Thể hiện mối quan hệ công việc cha - công việc con

  • Giai đoạn: Nhập đúng tên giai đoạn nếu trên hệ thống đã tạo các giai đoạn. Nếu trong dự án chưa có tên giai đoạn, phần mềm sẽ thêm dựa theo tên giai đoạn trong file excel

Lưu ý: Cột Người thực hiệnNgười theo dõi nhập mã đăng nhập của nhân viên tham gia dự án

Sau khi có file dữ liệu theo đúng mẫu → thực hiện đưa dữ liệu lên hệ thống Thực hiện Chọn file → chọn file vừa chuẩn hóa → chọn Bắt đầu tải file → chờ dữ liệu tải lên xong → chọn Nhập dữ liệu

Last updated