Thiết lập thông tin quy trình

Để thiết lập thông tin trong cơ hội bán hàng tích chọn quy trình vừa tạo chọn mục thiết lập phía bên dưới cùng bên phải

- Chỉnh sửa thông tin Quy trình:

Sau khi thay đổi các thông tin thiết lập xong bấm Lưu thay đổi

Last updated