Quản lý trao đổi

Nếu muốn gửi thông báo cụ thể tới một người nào đó cần thực hiện @gán tên người cần trao đổi –> Phần mềm sẽ gửi thông báo tới người được gán tên. Trong trao đổi bạn cũng có thể thực hiện đính kèm file hoặc hình ảnh –> Chọn Đính kèm để lựa chọn file

Hướng dẫn trao đổi nhanh trên Fastcons

Bước 1: Tại giao diện của dự án, chọn Trao đổi

Bước 2: Nhập nội dung trao đổi, nhấn @Tên thành viên để gửi thông báo đến thành viên dự án xây dựng. Nếu cần đính kèm link hoặc file từ máy tính → Nhấp vào nút Đính kèm, sau đó bấm nút Gửi

Last updated