Cách thức truy cập vào ứng dụng

Để truy cập vào ứng dụng đề xuất và phê duyệt điện tử có 2 cách truy cập từ web và truy cập từ Mobile

Cách 1: Truy cập ứng dụng đề xuất và phê duyệt điện tử bằng web

Bước 1 : Từ giao diện WORK , chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Bước 2: Bạn có thể thêm đề xuất trực tiếp tại giao diện DASHBOARD. Chọn Thêm mới.

Bạn cũng có thể thêm mới đề xuất bằng cách chọn Tất cả đề xuất, tôi đề xuất, tôi phê duyệt, tôi theo dõi, tôi nhận thông báo hoặc tôi thực hiện và chọn Thêm mới.

Bước 3 : Tại giao diện thêm mới điền đầy đủ thông tin và ấn Gửi

* Lưu ý:

+ [ *] : Những trường dấu sao bắt buộc phải điền.

+ [ Lưu nháp] Là lưu đề xuất dưới dạng bản nháp, có thể chỉnh sửa lại được trước khi gửi để duyệt.

+ [ Gửi ] Là gửi đề xuất tới người xét duyệt.

+ [ Chọn tệp ] Bạn có thể chọn tệp đính kèm vào đề xuất.

Cách 2 : Truy cập ứng dụng đề xuất và phê duyệt điện tử trên điện thoại.

Bước 1: Tại giao diện Trang chủ chọn Đề xuất

Bước 2 :Tại giao diện bấm vào dấu + để thêm mới đề xuất.

Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Gửi

Last updated