Thiết lập lịch nhắc thanh toán hợp đồng

FastCons hỗ trợ nhắc hạn tự động theo thông tin thanh toán hợp đồng. Để thiết lập:

  1. Tại trang chủ, chọn CRM→Hợp đồng

  2. Chọn hợp đồng cần phần quyền, gán phụ trách

  3. Tại góc phải chọn Thiết lập

  4. Chọn Nhắc nhở thanh toán (hoặc nhắc nhở bảo lãnh)

  5. Bấm vào dấu + để tạo mới

  6. Cập nhật các thông tin nhắc nhở và lưu lại

Last updated