Cách thêm mới mẫu bảng lương

Tham khảo video: https://youtu.be/Fbu38honoZU?si=Pls5TzzlcqaWKuFP

Bước 1: Từ menu HRM chọn Bảng tính lương>> chọn mẫu bảng lương

Bước 2: Chọn "Thêm mới"

Bước 3: Nhập thông tin mẫu bảng lương

● Tên mẫu bảng lương

● Mô tả

Bước 4: Kích chọn tab thiết lập phiếu lương để thiết lập các tiêu chí, công thức tính lương. Chọn Nhóm mới để thêm các cột bảng lương.

Bước 5: Nhập tên nhóm và chọn các cột tương ứng với nhóm đó.

Bấm Tạo và đóng hoặc Tạo và tạo tiếp để thêm các nhóm khác

Hiển thị các cột đã thêm, người dùng sẽ thực hiện thiết lập công thức hoặc các nguồn lấy dữ liệu

Cách tính sẽ gồm 1 trong 3 nguồn sau:

● Tự nhập

Nghĩa là bạn lấy dữ liệu, nguồn dữ liệu mà không có sẵn trong hệ thống bạn cần phải nhập dữ liệu vào. Sau khi tạo Bảng lương bạn sẽ thấy hàng để trống trong cột Nhập vào để bạn nhập liệu.

● Từ KPI, Từ bảng công, Từ mức lương, Từ phiếu thu, Từ phiếu chi, Từ báo cáo viếng thăm: Lấy dữ liệu từ hệ thống

Nghĩa là bạn lấy một nguồn nào đó có sẵn trong hệ thống.

Ví dụ: Từ KPI->danh mục điểm KPI được lấy từ bảng KPI của hệ thống

Từ bảng công-> Công tiêu chuẩn, công thực tế,... được lấy từ bảng chấm công của hệ thống

Từ mức lương-> Lương cơ bản, số người phụ thuộc,... được lấy từ bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ đã khởi tạo trước đó

● Công thức

Từ các cột dữ liệu từ hệ thống, nhập vào, hằng số bạn có thể bắt đầu tạo ra các công thức để tính toán lương. Bạn lưu ý rằng Công thức tính toán sẽ dựa vào Từ khóa và các số liệu. Bạn hãy coi các ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: Bạn muốn tính lương theo ngày công cho nhân viên, công thức thông thường của bạn là: Lương theo ngày công = Lương X ngày công thực tế/ngày công chuẩn. Và bạn tạo ra trong hệ thống:

Lấy dữ liệu Các cột: (1) tên nhân viên, (2) lương theo ngày công, (3)ngày công thực tế

Tạo công thức cho lương theo ngày công = LUONG*NGAY_CONG_THUC_TE/NGAY_CONG_CHUAN

Ví dụ 2: Bạn có thể tạo ra các công thức IF như trong Excel

● Kiểm thử:

Kiểm thử là việc kiểm tra kết quả thực hiện của phép tính theo công thức đã nhập

Ví dụ: Bạn muốn tính lương theo ngày công cho nhân viên, công thức thông thường của bạn là: Lương theo ngày công = Lương X ngày công thực tế/ngày công chuẩn. Và bạn tạo ra trong hệ thống:

Tạo công thức cho lương theo ngày công = LUONG*NGAY_CONG_THUC_TE/NGAY_CONG_CHUAN= 10000000*21/24=8750000

Nhập các số tương ứng với từng cột thì sẽ hiển thị kết quả như công thức đã nhập

Bấm "Lưu" để thêm mẫu bảng lương thành công

*Có thể sử dụng file từ excel để đẩy mẫu bảng lương tại Tiện ích → Nhập dữ liệu và sử dụng file mẫu để cập nhật

Để di chuyển các danh mục bảng lương, đưa trỏ chuột vào đầu danh mục, giữ chuột và kéo

*Thêm danh mục đã có sẵn hoặc tạo 1 danh mục tự nhập ngay lập tức tại các nút tương ứng, theo nhóm hiện tại hoặc đưa ra không thuộc nhóm nào

*Lưu ý:

  • Không tạo Từ khoá theo 1 hoặc 2 ký tự. VD: A, B,... để tránh nhầm với tên cột

  • Sắp xếp đúng thứ tự: khai báo trường trước khi sử dụng (VD: Công chuẩn(B) = Ngày trong tháng(A) - Tổng số ngày chủ nhật(C) → Bắt buộc phải xếp A và C trước trường B)

  • Công thức trong ô sẽ không cần dấu =

Last updated