Theo dõi chi phí

Tại mục theo dõi chi phí, bao gồm Chi phí hạng mục (Sắp xếp theo các khoản mục chi phí đã tạo theo định mức) Theo dõi chi phí sẽ tổng hợp lại cả Chi phí theo hạng mụcChi phí chung lại theo từng đầu khoản mục

*Cập nhật chi phí thực tế:

Với các phiếu chi (thực chi - không bao gồm các phiếu chi tạm ứng), bên cạnh phần Đối tượngChứng từ ghi nợ sẽ có cột Tên chi phí, khi bấm vào sẽ đưa ra các Khoản mục chi phí mà ta đã tạo Định mức

Đối với các chi phí của Hạng mục, sau khi chọn Khoản mục (Tên chi phí), ta chọn tiếp phần Hạng mục (Hạng mục này theo định mức đã tạo)

Sau khi cập nhật, phần mềm sẽ tự phân loại theo Định mức đã thiết lập từ trước để đưa vào các loại chi phí tương ứng

*Chi phí hạng mục:

Tổng hợp theo các nhóm định mực chi phí hạng mục đã tạo trước đó

Hỗ trợ thông tin bao gồm: Định mức đặt ra, Chi phí thực tế (Theo phiếu chi), Định mức còn lại, % đã sử dụng, Cảnh báo nếu vượt ngưỡng đặt ra

*Theo dõi chi phí:

Tổng hợp lại bao gồm cả Chi phí hạng mục và Chi phí chung

Đối với các khoản mục mà cả Chi phí hạng mục và Chi phí chung đều có, phần mềm tổng hợp lại và cộng tổng định mức cũng như Chi phí thực tế và Còn lại theo định mức cũng như cập nhật cảnh báo

Last updated