Phân quyền dự án

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn Phân quyền dự án và chọn các chức năng ứng với 3 đối tượng: Quản trị, Thành viên, Người theo dõi -> bấm Lưu để phân quyền thành công

Ý nghĩa các chức năng phân quyền dự án nếu nhóm đối tượng được tích chọn:

- Cập nhật thông tin dự án: Chỉnh sửa các thông tin dự án

- Sao chép: cho phép sao chép dự án thành dự án thực tế

- Xóa: cho phép xóa dự án

- Quản lý hạng mục: thêm/ xóa/ chỉnh sửa hạng mục thuộc dự án

- Quản lý thành viên: thêm/ chỉnh sửa thành viên trong dự án

- Thêm công việc: thêm mới công việc thuộc dự án

- Xem tổng quan: xem được dashboard của dự án

- Trao đổi: trao đổi với các thành viên trong dự án

Last updated