Phân quyền phạm vi phụ trách cho người dùng

Mục đích phân quyền phạm vi phụ trách để phục vụ cho một số đối tượng quyền đặc biệt (Nhân sự, kế toán… ) có thể truy cập dữ liệu của các phòng ban khác (bảng công, bảng lương…. )

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Phân quyền quản trị

Bước 2: Bạn chọn người dùng, chọn nhân viên cần phân quyền phụ trách → chọn Phụ trách, chọn phân hệ tương ứng rồi thêm bộ phận phụ trách và ấn Lưu để hoàn thành.