Cách thêm mới hồ sơ nhân sự

Bước 1: Từ menu phân hệ HRM → chọn Nhân sự

Bước 2: Sau đó chọn Quản lý → chọn Thêm mới để thêm mới Hồ sơ nhân viên cần bổ sung

Bước 3: Nhập thông tin nhân viên vào các trường tương ứng → sau đó bấm Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: Các phần có dấu * bắt buộc bạn phải nhập

 • Mã nhân viên: Mã số ký hiệu của mỗi nhân viên tại công ty

 • Họ tên: Tên nhân sự

 • Loại hồ sơ nhân viên: phân loại hồ sơ theo tình trạng đang làm việc, thai sản, nghỉ việc,...

 • Mã số thuế cá nhân: Mỗi nhân đề có 1 mã số thuế được nhà nước cấp

 • Email: Email cá nhân của nhân viên

 • Ngày bắt đầu làm việc: Quản lý thời điểm nhân viên bắt đầu làm việc tại công ty

 • Chi nhánh/Bộ phận; Nhân viên đó đang thuộc chi nhánh hoặc bộ phận nào đó

 • Phòng ban: Nhân viên thuộc phòng ban nào

 • Cây đơn vị: nhân viên thuộc phòng ban nào của cây đơn vị

 • Số tài khoản: Số tài khoản ngân hàng

 • Ngân hàng: Tên Ngân hàng chuyển tiền

 • Trả lương qua ngân hàng: nếu công ty trả lương qua Ngân hàng thì tích chọn trả lương qua ngân hàng

Last updated