BÁO CÁO LƯƠNG TỔNG HỢP

Mục đích việc báo cáo lương TỔNG HỢP là Để xem lại tổng lương của từng nhân viên trong từng tháng, từng quý, từng năm.. Để xem lại tổng lương mà công ty đã trả cho tất cả nhân viên trong từng tháng

Bước 1: Từ Menu HRM chọn Bảng tính lương => Báo cáo lương tổng hợp

Bước 2: Xem báo cáo

Cột tổng: Là tổng lương của từng nhân viên trong năm

Cột T1, T2,... : Là tổng lương của từng nhân viên trong từng tháng

Cột Q1, Q2,... : Là tổng lương của từng nhân viên trong quý

Hàng tổng: Là tổng lương của doanh nghiệp phải trả cho từng tháng, quý và năm

Last updated