Đối chiếu nhập vật liệu

Mục đích: Người dùng đối chiếu nhập vật liệu của từng loại vật tư trong dự án

Bước 1: Tại giao diện chọn Đối chiếu nhập vật liệu, chọn khoảng thời gian và vật liệu cần xem, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Tên vật liệu

  • Ngày nhập

  • Đơn vị

  • Khối lượng (Lũy kế hết kỳ trước, Kỳ này, Lũy kế hết kỳ này)

  • Đơn giá (Trước thuế, Sau thuế)

  • Thành tiền (Lũy kế hết kỳ trước, Kỳ này, Lũy kế hết kỳ này) gồm trước và sau thuế

  • Nhà cung cấp

Last updated