BẢNG LƯƠNG LẶP LẠI

Bước 1: Từ menu HRM chọn Bảng tính lương>> chọn Bảng lương lặp lại

Bước 2: Kích chọn"Thêm mới"

Bước 3: Chọn Mẫu bảng lương -> bấm "Đồng ý"

Bước 4: Nhập/chọn thông tin vào bảng lương

● Tên bảng lương

● Bộ phận áp dụng: bộ phận/phòng ban áp dụng bảng lương

● Ngày khởi tạo bảng lương

● Người lặp bảng lương

● Người thẩm định bảng lương

● Mẫu bảng lương

● Danh sách nhân viên áp dụng

● Tháng áp dụng

● Người kiểm tra bảng lương

● Người phê duyệt bảng lương

Bấm "Lưu" để thêm thành công

Last updated