Chứng từ ghi nợ phải trả (đơn mua) + theo dõi công nợ với NCC

Hướng dẫn chi tiết về Chứng từ ghi nợ phải trả (đơn mua) và theo dõi công nợ với Nhà cung cấp trên phần mềm FastCons

FastCons ghi nhận công nợ với NCC dựa trên đơn mua với NCC. Đơn mua này có thể tạo dựa trên phiếu mua (Đối với trường hợp thanh toán theo phiếu mua - thanh toán cho NCC theo thông tin trên phiếu), dựa trên phiếu nhập (Đối với trường hợp thanh toán theo số hàng nhập về kho)

Bước 1: Tại giao diện Phiếu mua (hoặc Phiếu nhập), vào chi tiết Phiếu sẽ có nút Tạo đơn mua

Khi tạo các phiếu mua hoặc phiếu nhập, có thể tick Tự động tạo đơn mua để phần mềm tự động tạo khi lưu phiếu

Bước 2: Nhập Thông tin đơn mua:

Hỗ trợ nhập Hạn thanh toán để theo dõi trễ hạn và Diễn giải thông tin chi tiết

Bước 3: Sau khi tạo đơn mua, công nợ của các NCC sẽ được ghi nhận theo từng phiếu tại mục Công nợ NCC

Thông tin: Giá trị thanh toán theo giá trị trên Phiếu mua và Đơn mua

Đã trả: Theo giá trị trên phiếu chi liên kết

Tạm ứng: Theo giá trị đã tạm ứng với NCC

*Thanh toán giá trị:

Có thể thanh toán tại Phiếu muaĐơn mua

Tại giao diện lập phiếu chi, ngoài các thông tin cơ bản về phiếu chi, cần cập nhật thêm các thông tin:

  • Loại chi: Chi cho Nhà cung cấp (hoặc thêm chi tiết, tuỳ vào thiết lập loại chi)

  • Tick Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh

  • Đối tượng Chứng từ ghi nợ được lấy là mã Phiếu muaĐơn mua hàng tương ứng

*Sử dụng thu hồi tạm ứng để cấn trừ vào Công nợ:

Vào Đơn mua hàng tương ứng của phiếu

Tại mục Đã trả Nhà cung cấp, click vào hình thẻ

Lựa chọn Hình thức thanh toán Phiếu tạm ứng, Phần mềm sẽ lấy số tiền tạm ứng còn lại với NCC. Cập nhật loại chi số tiền thu hồi từ tạm ứng

Sau đó, chọn Lưu. Thông tin thanh toán sẽ được cập nhật tại mục Công nợ NCC

Last updated