Kế toán

Kế toán:

Tại dự án tương ứng, chọn Thiết lập

Chọn tab Phân quyền, nhập và chọn thành viên Kế toán, sau đó, bấm Lưu