Thêm mới hợp đồng giao thầu

  1. Tại giao diện chính, chọn CRM→Hợp đồng

  1. Chọn Hợp đồng giao thầu và chọn Thêm mới

  1. Chọn dự án và loại hợp đồng tương ứng

  1. Cập nhật thông tin chi tiết của hợp đồng

a) Hạng mục theo hợp đồng nhận thầu:

Tại thông tin hạng mục, Box Tìm kiếm hạng mục sẽ bao gồm các hạng mục có trong Hợp đồng nhận thầu

(Nếu chọn hạng mục cha, các hạng mục con bên trong sẽ được chọn và liệt kê theo)

Cập nhật lại Khối lượngĐơn giá theo hợp đồng giao thầu với nhà thầu phụ

b) Tạo trực tiếp các hạng mục giao thầu hoặc cập nhật bằng file Excel:

Tại thông tin hạng mục, cập nhật trực tiếp thông tin hạng mục vào các ô tương ứng

Để thêm các hạng mục con cho các hạng mục đã chọn, chỉnh sửa chi tiết hoặc xoá hạng mục vừa tạo, bấm vào các chức năng bên cạnh tên hạng mục vừa tạo

Nhập dữ liệu bằng file Excel (Có hỗ trợ liên kết với Hợp đồng nhận thầu):

Chọn Nhập dữ liệu, sử dụng File mẫu đã có sẵn của bên FastCons

Cập nhật thông tin theo File mẫu của phần mềm. Đối với cập nhật theo thông tin hạng mục của Hợp đồng nhận thầu, cần cập nhật các cột danh mục giống bên Hợp đồng nhận thầu, bao gồm cả chỉ mục

c) Dịch vụ trong hợp đồng giao thầu:

Các dịch vụ bổ sung trên hợp đồng giao thầu có thể đưa vào bằng:

- Từ Box Tìm kiếm dịch vụ: Các dịch vụ có trong Box được tạo từ Danh mục→Dịch vụ

Cập nhật thông tin về khối lượng và đơn giá để cộng vào Tổng tiền hàng hoá

- Tạo trực tiếp tại phần thông tin: Tương tự giống thêm Hạng mục, Dịch vụ cũng có thể được tạo thủ công tại phần thông tin

- Nhập từ file Excel: Khi Nhập dữ liệu bằng file Excel, trong file Excel, cột danh mục cuối cùng sẽ có Phân loại, nếu dòng thông tin thuộc Dịch vụ, thay đổi phân loại sang Dịch vụ

d) Thông tin hợp đồng:

- Đối với các hợp đồng là phụ lục của hợp đồng trước đó, tick phần Phụ lục và gán Hợp đồng trước đó vào

- Nhà thầu: được link từ CRM→Khách hàng với phân loại Nhà thầu

- Số hợp đồng lưu trữ theo quy định công ty

- Thông tin thêm về phụ lục

- File đính kèm hoặc đường link liên kết

- Tổng tiền hàng hoá bằng Tổng thành tiền theo hạng mục và dịch vụ

- Chiết khấu: Theo VNĐ

- VAT (%): Theo % Tổng tiền hàng hoá

- Giá trị hợp đồng: bằng Tổng tiền hàng hoá trừ Chiết khấu và cộng với giá trị VAT

- Thông tin thêm về hợp đồng

*Hỗ trợ liên kết Nhật ký giao thầu với Nhật ký của bên nhận thầu

Last updated