Nhập phiếu hàng loạt bằng Excel nhưng không thành công

Nguyên nhân: Sai cột danh mục

Giải quyết: FastCons cung cấp các File mẫu có sẵn theo nhiều cách nhập liệu khác nhau Cần kiểm tra cột danh mục theo File mẫu Kiểm tra Tên kho, Tên vật liệu (Mã vật liệu).... Kiểm tra lại thông tin các ô

Last updated