Cơ hội khách hàng

Cơ hội khách hàng

- Thiết lập cấu hình thời gian trong cơ hội khách hàng là để thiết lập thời gian báo quá hạn tự động cho mỗi cơ hội khách hàng được điều phối cho nhân viên xử lý để nhân viên sẽ có lịch nhắc tự động khi cơ hội khách hàng bị quá hạn.

- Từ giao diện menu >> chọn CRM >> chọn Quản trị phân hệ CRM

- chọn Cấu hình >> chọn Cơ hội khách hàng

- Chọn Cầu Hình để thiết lập thời gian và thiết lập người nhận thông báo khi có cơ hội khách hàng mới

- Chọn Lưu để lưu lại thiết lập

- Thiết lập cấu hình tác vụ để tạo phím tắt cho cơ hội khách hàng khi được gắn tác vụ

có điều kiện gì thì sẽ được gắn trực tiếp cho nhân viên nào xử lý.

- Chọn Tác vụ >> chọn Thêm >> đặt tên cho bộ lọc >> chọn Lưu

- Chọn Thêm điều kiện >> Chọn thuộc tinh và logic

Thuộc tính: Chọn 1 trường có dữ liệu muốn lọc. Ví dụ: Sản phẩm là Ezviz C6T 2MP >> Sau

đó bấm Lưu

Logic: Chọn 1 trong các trường sau để thể hiện cho trường Thuộc tính ở trên

Lưu ý: Có thể tạo nhiều thuộc tính/logic Hoặc Thêm nhóm điều kiện

- Chọn người sẽ xử lý cơ hội khi có cơ hội về cho sản phẩm này, chọn lưu để hoàn

Tất

- Để thêm các trường tùy chỉnh thông tin chọn Trường tùy chỉnh >> chọn Thêm trường

- Từ bảng trường dữ liệu tùy chỉnh anh/chị có thể tùy chỉnh các thông tin của trường tùy chỉnh và thêm 1 trường tuy chỉnh mới bằng cách chọn Tạo trường mới

- Điền các thông tin của trường tùy chỉnh và sau đó chọn Lưu

- Thiết lập Danh mục cơ hội bán hàng

- Từ Giao diện Menu >> chọn CRM >> chọn Quản trị phân hệ CRM

- Chọn Danh mục >> chọn Cơ hội khách hàng

- Tại mỗi danh mục chọn Thêm mới để thêm mới danh mục sau đó chọn Lưu

-Nhu cầu : Thông tin khách hàng quan tâm đến sản phẩm xuất phát từ nhu cầu nào

- Bước xử lý: Các bước xử lý cơ hội khách hàng khi cơ hội được điều phối đến tài

khoản

- Mức ưu tiên : Mức độ quan trọng của cơ hội khách hàng đang xử lý

- Tình trạng : Trạng thái của cơ hội khách hàng hiện tại

- Lý do thất bai: Những lý do cơ hội khách hàng không thể chuyển hóa được thành

khách hàng

Last updated