Ghi chú trong báo giá

Bước 1: Từ danh sách Báo giá chọn báo giá cần ghi chú

Bước 2: Chọn tab Ghi chú → Ghi chú để thêm nội dung

Bước 3: Nhập nội dung ghi chú → Bấm thêm

Last updated