Thêm mới một quy trình công việc

Bước 1: Từ tab WORK chọn Quy trình công việc (workflow)

Bước 2: Chọn Dashboard – Tiện ích - Sau đó lựa chọn +Quy trình

Bước 3: Nhập các trường thông tin cho Quy trình mới và Lưu lại

Tên quy trình: Đặt tên quy trình theo quy định

Nhóm quy trình: chọn nhóm quy trình đã có hoặc nhập thêm 1 nhóm quy trình mới

Quản trị: Chọn quản trị cho quy trình, là người thiết lập quy trình có quyền trên tất cả các nhiệm vụ của quy trình

Thành viên: Thành viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, có quyền trên tất cả các nhiệm vụ mà mình thực hiện

Người theo dõi: Người không tham gia thực hiện nhiệm vụ, chỉ xem được các nhiệm vụ trên quy trình

Người nhận thông báo: Những người nhận được thông báo khi có thực hiện, thay đổi nhiệm vụ

Mô tả: Mô tả chi tiết về quy trình

Quá hạn giai đoạn xác định theo: Lựa chọn cách tính quá hạn cho nhiệm vụ:

Từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ: thời hạn xử lý nhiệm vụ trong giai đoạn được tính từ khi nhiệm vụ được bắt đầu (nhiệm vụ vào giai đoạn đầu tiên) đến hết thời gian được cấu hình ở giai đoạn đó.

Từ khi bắt đầu thực hiện giai đoạn: thời hạn xử lý nhiệm vụ trong giai đoạn được tính từ khi nhiệm vụ vào giai đoạn đến hết thời gian được cấu hình ở giai đoạn đó.

Mô hình chuyển giai đoạn: Lựa chọn mô hình chuyển giai đoạn trong quy trình Pipeline: nhiệm vụ được chuyển tiếp đến giai đoạn ngay sau giai đoạn hiện tại (tuần tự) và chuyển về trước theo cấu hình của giai đoạn hiện tại.

Workflow: nhiệm vụ được chuyển đến giai đoạn nào đó theo điều kiện đã được thiết lập. Trường hợp nếu không thiết lập chuyển tiếp giai đoạn thì chuyển tiếp tuần tự ngay giai đoạn tiếp theo, chuyển về giai đoạn mà nhiệm vụ chuyển tới giai đoạn hiện tại

Lý do thất bại: Cấu hình các lý do thất bại của nhiệm vụ trong 1 quy trình.

Ví dụ

Không phù hợp nhu cầu

Chi phí cao

Không có người vận hành

Last updated