Tiến độ công việc trong kỳ

Mục đích : Tổng hợp thông tin khối lượng kế hoạch , khối lượng thực hiện và khối lượng còn lại của các công việc trong kỳ. Ngoài ra, báo cáo còn thống kế theo % thực hiện công việc thực tế so với kế hoạch, giúp quản lý đánh giá được tiến độ công việc trong kỳ để đưa ra quyết định chính xác đảm bảo tiến độ dự án.

1.Tổng hợp báo cáo Tiến độ công việc trong kỳ:

1.1.Truy cập báo cáo:

1.2. Mở báo cáo :

  • Bước 1: Chọn thời gian muốn xem báo cáo công việc trong kỳ

  • Bước 2: Tick chọn Tìm kiếm để mở báo cáo

1.3. Thông tin tổng hợp :

1.3.1. Khối lượng định mức : Tổng khối lượng công việc cần thực hiện

1.3.2. Tích lũy đầu kỳ : Khối lượng tích lũy đến đầu kỳ này

1.3.3. Khối lượng thực hiện trong kỳ

1.3.4. Tích lũy cuối kỳ: Tổng của tích lũy đầu kỳ và khối lượng thực hiện trong kỳ

1.3.5. Còn lại: Khối lượng còn lại cần thực hiện tại kỳ sau

1.3.6. % Thực hiện so với định mức: Phần trăm giữa tích lũy cuối kỳ so với khối lượng định mức của công việc

Lưu ý: Báo cáo Tiến độ công việc trong kỳ đang thống kê các công việc đã báo cáo nhật ký. Tránh việc nhầm lẫn với những công việc có deadline trong kỳ này.

1.4. Thực hiện tải báo cáo khi cần :

1.4.1. Chọn thời gian cần xuất báo cáo

1.4.2. Tick chọn Tải báo cáo

2. Tình huống áp dụng báo cáo

2.1. Phân tích tiến độ:

  • Tiến độ trung bình theo %: Tính toán tỉ lệ phần trăm trung bình của tiến độ thực hiện so với kế hoạch cho mỗi công việc.

  • Công việc trễ hạn: Danh sách các công việc có tiến độ thực hiện sau kế hoạch.

2.2. Đề xuất và hướng giải quyết:

  • Đề xuất cải thiện: Gợi ý các biện pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thi công các công việc trễ hạn.

  • Các biện pháp khắc phục: Đề xuất cụ thể các hành động cần thực hiện để đảm bảo tiến độ của dự án.

Last updated