Cách xóa tài nguyên

Khi cần xóa tài nguyên, thực hiện thao tác:

Bước 1 : Từ giao diện OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên.

Bước 2 : Chọn Quản lý tài nguyên.

Bước 3 : Chọn tài nguyên cần xóa, chọn xóa nhiều. Có thể thực hiện xóa dừng tài nguyên hoặc chọn nhiều tài nguyên để xóa cùng lúc.

*Lưu ý: Các Tài khoản được phân quyền mới có thể thực hiện xóa tài nguyên

Bước 4 : Bấm Đồng ý để xác nhận thao tác

Last updated