Thiết lập biểu mẫu

Biểu mẫu công việc trên phần mềm FastWork là một dạng báo cáo được cấu hình đầy đủ các trường thông tin cần thiết để nhân viên thực hiện báo cáo kết quả.

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn vào Danh mục -> Biểu mẫu

Bước 3: Chọn Thêm biểu mẫu

Bước 4: Cài đặt trường dữ liệu

Bấm và giữ chuột hoặc nhấn vào “+” -> Kéo các trường thông tin ở ô số (1) sang ô số (2) tương ứng với biểu mẫu mình cần tạo

+ Giải thích các trường thông tin:

[ Kiểu chữ] : Là trường thông tin nhập theo dạng chữ

[ Kiểu số] : Là trường thông tin nhập theo dạng số

[ Đúng/Sai] : Là trường lựa chọn kiểu đúng hay sai

[ Chọn một] : Là trường thông tin sẽ chỉ được chọn một trong số tất cả các lựa chọn

[ Chọn nhiều] : Là trường thông tin được chọn từ 2 lựa chọn trở lên trong số tất cả các lựa

chọn

[ Ảnh] : Là trường thông tin bạn sẽ phải chụp ảnh

[ Ngày tháng] : Là trường thông tin nhập ngày tháng

[ Thời gian] : Là trường thông tin nhập thời gian

[ Địa chỉ] : Là trường thông tin sẽ nhập địa chỉ.

Bước 5: Cài đặt biểu mẫu

+ Sau khi tạo các trường dữ liệu xong bạn nhập thông tin:

[ Tên biểu mẫu] : định danh biểu mẫu

[ Diễn giải] : biểu mẫu dùng để làm gì

[ Trạng thái biểu mẫu] : Các biểu mẫu không hoạt động sẽ không xuất hiện trên thiết bị di động và chỉ truy vấn dữ liệu qua web

[ Tiêu đề bản ghi] : Trường dữ liệu dùng làm tiêu đề biểu mẫu( hiển thị danh sách trên thiết bị di động). Nếu không chọn sẽ dùng trường kiểu chữ đầu tiên của biểu mẫu. Bạn nên dùng trường bắt buộc làm tiêu đề

[ Tags] : Thông tin tag giúp việc tìm kiếm biểu lọc biểu mẫu, ngoài ra đối với các tổ chức có nhu cầu đặc biệt thông tin tag sẽ là cơ sở để các chức năng mở rộng hoạt động.

[ Trạng thái bản ghi] : Trường trạng thái cho bản ghi dùng để tìm kiếm dữ liệu biểu mẫu theo trạng thái cũng như để hiển thị trên bản đồ.

+ Sau khi cài đặt biểu mẫu xong nhấn Lưu và thoát hoặc nếu tạo biểu mẫu khác thì chọn Lưu và tiếp tục

Sau khi tạo xong một biểu mẫu, để nhân viên có thể truy cập được vào biểu mẫu cần thực hiện phân quyền. Để phân quyền cho nhân viên truy cập thao tác như sau:

Bước 1: Chọn biểu mẫu cần phân quyền truy cập

Bước 2: Chọn thành viên → Thêm thành viên

Bước 3: Chọn thành viên muốn thêm → chọn quyền (quản lý, xem dữ liệu, thành viên) → Hoàn thành

Last updated