Cách xem, thay đổi thông tin dự án trên mobile

Bước 1: Chọn dấu 3 gạch ở góc dưới

Bước 2: Trong mục (Work+) chọn dự án

Bước 3: Chọn dự án cần thay đổi thông tin cơ bản

Last updated