Thiết lập biểu mẫu

Bước 1: Từ menu WORK bạn chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Biểu mẫu

Bước 3: Chọn thêm biểu mẫu

Bước 4: Bấm và giữ chuột-> Kéo các trường thông tin ở ô số (1) sang ô số (2) tương ứng với biểu mẫu mình cần tạo

Giải thích các trường thông tin:

Kiểu chữ: Là trường thông tin nhập theo dạng chữ

Kiểu số: Là trường thông tin nhập theo dạng số

Kiểu Đúng/Sai: Là trường lựa chọn kiểu đúng hay sai

Kiểu Chọn một: Là trường thông tin sẽ chỉ được chọn một trong số tất cả các lựa chọn

Kiểu Chọn nhiều: Là trường thông tin được chọn từ 2 lựa chọn trở lên trong số tất cả các lựa chọn

Kiểu Ảnh: Là trường thông tin bạn sẽ phải chụp ảnh

Kiểu Ngày tháng: Là trường thông tin nhập ngày tháng

Kiểu Thời gian: Là trường thông tin nhập thời gian

Kiểu Địa chỉ: Là trường thông tin sẽ nhập địa chỉ.

Bước 5: Sau khi tạo các trường dữ liệu xong bạn nhập thông tin Tên biểu mẫu sau đó bấm Lưu và thoát hoặc nếu tạo biểu mẫu khác thì bạn chọn Lưu và tiếp tục

Last updated