Báo cáo công nợ

Xem báo cáo công nợ của hệ thống

Bước 1: Từ menu "Finance" chọn "Báo cáo"

Bước 2 : Lựa chọn báo cáo công nợ theo mục tiêu

  • Báo cáo công nợ CĐT

    • Bạn chọn "Báo cáo bán hàng" -> "Khách hàng" -> Lọc thời gian mong muốn

  • Báo cáo công nợ NCC

    • Bạn chọn "Công nợ phải trả" -> "Nhà cung cấp" -> Lọc thời gian mong muốn và Nhà cung cấp

Last updated