Đánh giá tiến độ theo kế hoạch

Mục đích:Theo dõi và đánh giá mức độ hoàn thành của kế hoạch đề ra, xác định các mục tiêu đã đạt được và những vấn đề cần giải quyết. Báo cáo so sánh tiến độ thực tế với tiến độ đã lập kế hoạch. Giúp người quản trị phân tích và tìm nguyên nhân của sự chênh lệch để đề xuất những biện pháp điều chỉnh đảm bảo mục tiêu đề ra

1. Xem và tải báo cáo:

 • Truy cập Báo cáo Tiến Độ -> chọn Đánh giá tiến độ theo kế hoạch

 • Cách xem thông tin báo cáo:

1. Khối lượng: Tổng khối lượng của hạng mục cần thực hiện tại Bảng tiến độ

2. Khối lượng hoàn thành: Gồm khối lượng Kế hoạch thi công và nhật ký Thực tế

2.1. Kế hoạch: Tổng khối lượng đã lập kế hoạch thi công với hạng mục

2.2. Thực tế: Khối lượng đã báo cáo nhật ký thi công trong kỳ này

3. Tỷ lệ hoàn thành thực tế: Tổng khối lượng của hạng mục cần thực hiện tại Bảng tiến độ

 • Được tính theo công thức: (Thực tế / Kế hoạch) * 100

 • Nếu kế hoạch = 0 mặc định tỷ lệ hoàn thành là 100%

4. Tiến độ công việc: % tiến độ công việc

5. Đánh giá:

 • Có hai trạng thái đánh giátiến độ là Đạt/Không đạt.

  • Đánh giá Đạt nếu tỷ độ công việc >= 100%

  • Ngược lại đánh giá Không đạt

 • Bộ lọc công việc :

Cho phép tìm kiếm theo:

 1. Thời gian: bộ lọc thời gian

 2. Giai đoạn: Lọc công việc theo giai đoạn

 3. Công việc: Lọc theo tên công việc

 4. Người phụ trách thực hiện theo kế hoạch

 • Tải báo cáo:

 1. Chọn thời gian cần lọc báo cáo

 2. Tick chọn Tải báo cáo

Last updated