Phân quyền - Phụ trách hợp đồng

Với mỗi hợp đồng, mỗi tài khoản sẽ có quyền và chức năng riêng biệt. Để thiết lập:

  1. Tại trang chủ, chọn CRM→Hợp đồng

  2. Chọn hợp đồng cần phần quyền, gán phụ trách

  3. Tại góc phải chọn Thiết lập

  4. Cập nhật các chức năng của từng vai trò

  5. Chọn tab Người phụ trách

  6. Chọn tài khoản cụ thể và chọn vai trò tương ứng

    *Phải có tên trong dự án mới được quyền add vào Hợp đồng. Phải có tên trong danh sách người phụ trách mới được quyền thấy hợp đồng

Last updated