THIẾT LẬP MẪU BẢNG LƯƠNG

● Trước khi tạo ra bảng lương chi tiết bạn cần tạo ra mẫu bảng lương. Bạn có thể sử dụng bảng mẫu này để tạo ra nhiều Bảng lương khác nhau.

● Ví dụ như Bạn tạo ra Bảng lương theo ngày công cho tháng 04 và các tháng sau bạn cũng muốn tạo ra một Bảng lương tương tự như vậy. Cơ bản là bạn chỉ cần lấy lại Mẫu của tháng 04 và chỉnh sửa thêm các thành tố trong có khả năng thay đổi trong bảng lương đó.

Last updated