Đính kèm tài liệu trên cơ hội

Để lưu trữ tài liệu trên từng cơ hội thực hiện Chọn Đính kèm→Đính kèm→Chọn loại đính kèm→Lưu

Last updated