Thông báo nội bộ

FastCons News là phần mềm quản lý thông báo và truyền thông nội bộ giúp quá trình phê duyệt và truyền tải thông điệp trong doanh nghiệp diễn ra nhanh, đúng người đúng thông điệp. Quản lý tập trung, dễ dàng tìm kiếm.

FastCons News giúp nhà quản lý truyền thông nội bộ nhất quán và hiệu quả.

  • Tiết kiệm thời gian : Giúp nhà quản lý rút ngắn quá trình truyền tải

  • Quản lý tập trung : Mọi thông báo đều được lưu trữ phục vụ tìm kiếm, xem lại thông tin khi cần.

  • Đảm bảo tuân thủ quy trình : Chuẩn hóa quy trình soạn thảo , phê duyệt, ban hành thông báo nội bộ theo quy trình đã thiết lập sẵn

Last updated