Nhân viên không chọn quỹ để thu chi được

Do chưa phân quyền trong quỹ

Phân quyền sử dụng trong quỹ

Bước 1: Chọn phân hệ Office → Quản trị phân hệ Office

Bước 2: Chọn Cấu hình → Thu chi nội bộ → Đơn vị/cơ sở → chọn Đơn vị/cơ sở

Bước 3: Trong đơn vị cơ sở chọn quỹ cần phân quyền thành viên

Bước 4: Chọn thành viên được phép tạo thu chi trong quỹ → lưu

Last updated