Tạo Hợp đồng NCC nhưng không có vật liệu để chọn

Nguyên nhân: Chưa khởi tạo danh mục vật liệu

Giải quyết: Tạo danh mục vật liệu tại FINANCE→Danh mục hàng hoá hoặc vào mục Vật liệu tại cột Danh mục ngoài giao diện chính

Thêm mới từng hàng hoá - vật liệu

hoặc Nhập dữ liệu bằng file Excel

*Theo File mẫu sẵn có:

Last updated