Nhập dữ liệu từ BOQ File dự toán không thành công

Nguyên nhân: File dự toán bị thiếu hoặc đã có chỉnh sửa

Giải quyết: Kiểm tra lại file excel dự toán, các cột danh mục trong các sheet và unhide các sheet

Last updated