Thêm mới lịch họp

Để thêm mới lịch họp ta tiến hành thực hiện các bước sau:

  1. Trên web:

  • Bước 1 : Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

  • Bước 2: Chọn Thêm mới để thêm mới lịch họp

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào các trường thông tin :

Bước 4: Cập nhật thông tin phần nâng cao , bấm Lưu để hoàn tất .

*Chú thích:

Tiêu đề: Nhập tiêu đề cho cuộc họp

* Thời gian: Chọn thời gian cho cuộc họp

* Loại cuộc họp: Chọn loại cuộc họp

* Phòng họp: Chọn phòng họp cho cuộc họp này (nếu bên cấu hình danh mục tài nguyên có chọn Module sử dụng là Meeting - Xem thêm ở mục 2.4)

* Địa điểm: Địa điểm xảy ra cuộc họp

* Người chủ trì: Là người chủ trì cuộc họp

* Người tham gia: Là những thành viên tham gia cuộc họp

* Người theo dõi: Là những người theo dõi cuộc họp

* Mô tả: Mô tả chi tiết cho cuộc họp

*Riêng Tư: Chế độ chỉ cho phép những người tham gia nhận thông báo

*Đặt lịch định kỳ: Áp dụng cho những lịch họp định kỳ theo tuần, tháng , quý, năm.

  1. Trên mobile:

Bước 1: Từ màn hình Trang chủ chọn Bước 2 : Chọn Lịch họp ở

dấu 3 gạch phân hệ OFFICE+

Bước 3 : Bấm vào dấu + để thêm mới lịch họp Bước 4 : Điền thông tin sau đó bấm Lưu

Last updated