Phân quyền nhân viên

Phân quyền theo nhóm quyền

Với trường hợp bạn muốn phân quyền chức năng truy cập cho nhiều nhân viên, bạn có thể dùng phân quyền theo nhóm quyền.

Bước 1: Từ Menu CRM → chọn “Quản trị phân hệ CRM+”

Bước 2: Chọn Phân quyền

Bước 3: Chọn Nhóm quyền ⇒ Chọn 1 nhóm quyền có những quyền phù hợp với nhu cầu của bạn ⇒ Kiểm tra bên mục chức năng những quyền đã phù hợp chưa

Hoặc có thể bấm vào mục Thêm ⇒ Tự tạo ra nhóm quyền mong muốn

Bước 4: Chọn Người dùng →chọn Thêm để thêm thành viên → Chọn thành viên cần thêm và ấn Lưu để hoàn tất

Phân quyền theo người dùng

Nhằm mục đích cho phép người dùng truy cập theo những chức năng đã được phân quyền cụ thể

Bước 1: Từ Menu CRM → chọn “Quản trị phân hệ CRM+”

Bước 2: Chọn Phân quyền

Bước 3 : Chọn Người dùng

Bước 4: Chọn người dùng cần phân quyền → chọn Chức năng cần thêm → ấn Lưu để hoàn tất.

Last updated