Tiến độ

Thể hiện những báo cáo liên quan đến việc quản lý tiến độ của dự án :

1. Nhật ký thi công :

Hỗ trợ lập báo cáo tổng hợp NKTC từ NKTC hàng ngày trong một khoảng thời gian (tại đây)

2. Tiến độ thi công trong kỳ

Tổng hợp khối lượng, tỷ lệ thực hiện của các công việc thi công trong kỳ (Link)

3. Tiến độ thi công theo ngày

Theo dõi khối lượng thực hiện, vật liệu, nhân công, máy thi công sử dụng hàng ngày (Xem tại đây)

4. Đánh giá tiến độ theo kế hoạch

Đánh giá tiến độ thực tế so với kế hoạch đã lập trong một khoảng thời gian (Xem báo cáo)

5. Báo cáo tuần

Báo cáo kết quả thực hiện theo tuần và kế hoạch thi công của tuần tiếp theo (Link báo cáo)

6. Sản lượng thi công tháng

Báo cáo khối lượng, sản lượng theo tháng tìm kiếm và kế hoạch thi công của tháng tiếp theo(Link)

Last updated