Cập nhật tháng 6 /2023

Tổng hợp các nội dung cập nhật trên phần mềm FastCons tháng 6/2023

1. Dashboard:

1.1 Bổ sung thông tin Giá trị phạt và Giá trị giữ lại tổng hợp cho Chủ đầu tư và Nhà thầu giúp quản lý có thể nhìn tổng quan giá trị thanh toán của tất cả dự án

1.2 Bổ sung 1 box “Chi phí dự trù cần trong 7 ngày”, bên cạnh “Máy thi công cần dùng trong 7 ngày tới” gồm các thông tin:

 • Dự trù chi phí nhân công + Dự trù chi phí máy thi công

 • Dự trù chi phí vật liệu cần dùng trong 7 ngày tới

 • Dự trù chi phí nhân công cần dùng trong 7 ngày tới

 • Dự trù chi phí máy thi công cần dùng trong 7 ngày tới

2. Thêm mới Hợp đồng nhận thầu, giao thầu:

2.1 Bổ sung tùy chọn “Là phụ lục”. Nếu chọn tính năng này , bước tiếp theo sẽ cho chúng ta chọn Phụ lục này của hợp đồng nào bên dưới.

Mục đích sử dụng : Phụ lục thường được thêm khi 2 bên có phát sinh tăng, giảm 1 hạng mục đã ký trước đấy, hoặc phát sinh một hạng mục mới hoặc thay đổi đơn giá của 1 hạng mục đã ký trước đấy. Nếu hợp đồng là phụ lục thì:

 • Những hạng mục đã có trong hợp đồng ban đầu sẽ được tăng giảm khối lượng nếu phát sinh tăng hoặc giảm

 • Những hạng mục phát sinh mới sẽ được thêm vào

 • Những hạng mục thay đổi đơn giá sẽ được thêm mới vào. Có thể cần có 1 phát sinh giảm (để đưa về khối lượng về đúng khối lượng áp dụng đơn giá ban đầu) và 1 phát sinh đơn giá mới

 • Những thay đổi này sẽ được thể hiện ở Bảng khối lượng nhận thầu và sẽ khắc phục được tình trạng quản lý rời rạc như trước

2.2 Bổ sung cho phép xem và sửa các trường dữ liệu bổ sung ở danh sách hạng mục

 • Bổ sung icon hình bút , cho phép xem và sửa lại thông tin liên quan đến hạng mục như tên, khối lượng, đơn vị, đơn giá, thành tiền, dự trù vật liệu, nhân công, máy thi công. Đối với Hạng mục cha, không cho phép sửa các trường thông tin đơn giá, đơn giá thành phần, dự trù .. phần mềm sẽ tự động tính từ hạng mục con lên.

Lưu ý: Hạng mục được coi là hạng mục đã có khi nó được khai báo đúng cấu trúc phân cấp cha con ban đầu, có trùng tên, trùng mã số, trùng đơn vị, trùng đơn giá, trùng các trường dữ liệu bổ sung

Bổ sung tab Điều chỉnh: cho phép điều chỉnh danh sách hạng mục, VAT, chiết khấu, giá trị hợp đồng

 • Cung cấp danh sách các lần điều chỉnh hợp đồng: Ngày điều chỉnh, nội dung điều chỉnh, người điều chỉnh

 • Thêm 1 điều chỉnh: Cho phép điều chỉnh các nội dung về VAT, Chiết khấu, Danh sách hạng mục (tương tự thêm mới)

3. Bảng khối lượng

Tab thống kê trong chi tiết hạng mục:

 • Điều chỉnh lại giao diện thống kê: Bổ sung thêm Tổng mua, tổng nhập cho thống kê vật liệu

  • Chuyển Danh sách phiếu xuất/hoàn sang tab mới “Phiếu kho”

 • Tab Phiếu kho:

  • Danh sách tất cả các phiếu liên quan đến hạng mục này. Bổ sung phiếu mua, phiếu nhập

 • Bổ sung tab Nhà thầu thi công: Nội dung gồm danh sách các nhà thầu tham gia, Khối lượng giao thầu, Khối lượng nghiệm thu, Khối lượng thanh toán. Có thể link đến chi tiết hạng mục bảng khối lượng giao thầu

4. Nghiệm thu thanh toán:

Nghiệm thu:

 • Cảnh báo khi khối lượng nghiệm thu, thanh toán vượt khối lượng nhập, xuất vật liệu (tên vật liệu trùng với tên khối lượng nghiệm thu,thanh toán)

 • Yêu cầu bắt buộc: Lĩnh vực dự án là Cơ điện (cấu hình trong thiết lập)

Thanh toán:

 • Bổ sung thông tin “Giá trị khấu trừ” vào thanh toán nhận thầu, giao thầu. Ứng dụng cho các khoản khấu trừ như Bảo hiểm lao động, quần, áo, nón,......

 • Danh sách thanh toán: Bổ sung thêm Giá trị khấu trừ, đặt sau Giá trị phạt

 • Hiển thị thêm thông tin Giá trị khấu trừ bên đơn mua, đơn bán (nếu có)

Khi thêm mới, cập nhật đợt thanh toán:

 • Bổ sung trường mới “Tổng giá trị tạm ứng” Được tổng hợp theo phiếu thu/chi tạm ứng theo đối tượng CĐT/Nhà thầu và theo Hợp đồng với Nhà thầu

  • Không cho phép sửa Tạm ứng chưa thu hồi đến cuối kỳ trước, được tính:

   • Tạm ứng chưa thu hồi đến hết kỳ này = Tổng tạm ứng – Tổng giá trị đã thu hồi

 • Số tiền đã thanh toán KL hoàn thành đến cuối kỳ trước: Tổng Giá trị khối lượng hoàn thành kỳ gồm tất cả kỳ, cho đến kỳ trước – chiết khấu + vat – Giá trị giữ lại.

  • Bổ sung % số tiền đã thanh toán : nhằm thống kê giá trị %

 • Lũy kế giá trị KL thực hiện đến cuối kỳ này: Tổng (Giá trị khối lượng hoàn thành từng kỳ – chiết khấu + vat). Bổ sung % lũy kế giá trị thực hiện đến cuối kỳ này

 • Giá trị giữ lại: Cho phép tùy chọn nhập giá trị hoặc % theo giá trị khối lượng thanh toán kỳ này

 • Thu hồi tạm ứng: Cho phép tùy chọn nhập giá trị hoặc thu hồi tất cả tạm ứng chưa thu hồi hoặc thu hồi theo % tổng giá trị tạm ứng

 • Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: Giá trị khối lượng hoàn thành kỳ này – chiết khấu + vat – Thu hồi tạm ứng – Giá trị giữ lại

 • Lũy kế giá trị thanh toán = Số tiền đã thanh toán KL hoàn thành đến cuối kỳ trước + Giá trị thanh toán kỳ này + Tạm ứng chưa thu hồi đến hết kỳ này

 • Bổ sung tính năng điều chỉnh khối lượng thanh toán: Cho phép tùy chọn thanh toán hết khối lượng nghiệm thu chưa được thanh toán hoặc theo % khối lượng nghiệm thu tổng và khối lượng nghiệm thu theo đợt được chọn

5. Quản lý kho:

 • Hiển thị chi tiết tồn kho dự án, tồn kho đấy còn ở những kho nào và khối lượng bao nhiêu

 • Những vật liệu nào có tồn kho > 0 sẽ có thêm icon dropdown để expand xem thêm

Bổ sung bộ lọc cho So sánh định mức

 • Chênh lệch so với định mức BOQ: Lọc những vật tư mà định mức vật liệu trong định mức dự án và tổng hợp theo hợp đồng nhận thầu khác nhau

 • Chênh lệch so với định mức KHTC: Lọc những vật tư mà định mức vật liệu trong định mức dự án và tổng hợp theo kế hoạch thi công khác nhau

6. Phiếu kho:

 • Bổ sung vào Cấu hình (Thiết lập dự án) 1 cấu hình “Chỉ sử dụng vật liệu trong định mức dự án khi chọn vật liệu trong Hợp đồng NCC, Phiếu mua, Phiếu nhập, Phiếu hoàn, Đề xuất mua, cấp vật tư”

  • Nếu tùy chọn này được tích thì khi chọn vật liệu trong Hợp đồng NCC, Phiếu mua, Phiếu nhập, Phiếu hoàn, Đề xuất mua, cấp vật tư chỉ được phép chọn vật tư được khai báo trong Định mức dự án (Kho vật liệu -> Định mức)

Chú ý: Muốn chọn 1 vật liệu chưa có trong định mức -> Bắt buộc phải vào định mức để thêm vật liệu mới chọn được

Phiếu mua :

 • Bổ sung thêm Hợp đồng, hạng mục nhận thầu vào form thêm mới, cập nhật phiếu mua

 • Cảnh báo đến từng dòng vật liệu nếu số lượng mua vượt định mức hạng mục

 • Khi thêm mới , cập nhật phiếu mua. Gợi ý đơn giá theo hợp đồng ncc nếu tạo phiếu mua gắn với hợp đồng. Nguyên tắc gợi ý như sau:

  • Với vật liệu đã chọn trước khi chọn hợp đồng: Vật liệu nào có đơn giá thì giữ nguyên, vật liệu chưa có đơn giá -> Lấy đơn giá theo hợp đồng

  • Với vật liệu được chọn sau khi chọn hợp đồng: lấy giá trị của hợp đồng để gợi ý

  • Với hợp đồng có phụ lục: Ưu tiên lấy đơn giá theo phụ lục mới nhất nếu vật liệu có cả ở hợp đồng gốc và phụ lục trước đấy

Phiếu nhập :

 • Bổ sung Hợp đồng nhận thầu vào form thêm mới, sửa phiếu nhập

 • Bổ sung Hạng mục theo hợp đồng nhận thầu vào form thêm mới, sửa phiếu nhập

 • Cảnh báo vượt định mức hạng mục trên từng dòng vật liệu nếu có

 • Xác nhận muốn thêm phiếu khi vượt định mức

=> Hỗ trợ lĩnh vực Cơ điện: Thường sẽ nhập vật liệu về theo hạng mục lớn. Cảnh báo nhập vượt định mức khi làm phiếu nhập cho từng hạng mục thi công

Phiếu xuất:

 • Cho phép sau khi tạo phiếu nhập đã xác nhận thì tự động tạo phiếu xuất

 • Thêm tùy chọn “Nhập và xuất luôn ra công trường”. Trên tùy chọn “Tự động tạo đơn mua”

 • Tự động tạo phiếu xuất từ phiếu nhập khi phiếu nhập ở trạng thái Đã xác nhận và tích tùy chọn trên. Các thông tin được đưa vào phiếu xuất:

  • Danh sách vật liệu: Lấy danh sách vật liệu ở phiếu nhập, bỏ qua phần chiết khấu và vat, tính lại giá trị phiếu

  • Ảnh hiện trường: Lấy ảnh hiện trường ở phiếu nhập

  • Kho xuất: Lấy thông tin Kho nhận ở phiếu nhập

  • Người xuất: Lấy thông tin Người nhận ở phiếu nhập

  • Ngày xuất: Lấy thông tin Ngày nhận ở phiếu nhập

  • Ghi chú: Lấy thông tin Ghi chú ở phiếu nhập

  • Trạng thái: mặc định Đã xác nhận

  • Tạo liên kết phiếu nhập và phiếu xuất: 2 phiếu có liên kết khi tạo phiếu xuất từ phiếu nhập hoặc tạo phiếu nhập chọn tùy chọn Nhập và xuất luôn ra công trường

7. Đề xuất dự án:

Đề xuất mua vật tư:

 • Bổ sung thêm thông tin đề xuất mua cho hợp đồng, hạng mục thi công nhận thầu nào

 • Cảnh báo nếu đề xuất vượt so với định mức hạng mục nhận thầu

 • Ghi log bảng vật liệu cho đề xuất mua, cấp vật tư khi có thay đổi

 • Chỉ log những thông tin bị thay đổi so với bản trước đấy

Đề xuất cấp vật tư:

 • Bổ sung thêm thông tin đề xuất cấp vật tư cho nhà thầu, hợp đồng, hạng mục thi công giao thầu nào

 • Cảnh báo nếu đề xuất vượt so với định mức hạng mục giao thầu

Đề xuất thanh toán:

 • Bổ sung các thông tin khi tạo đề xuất thanh toán từ thanh toán giao thầu, phiếu mua, phiếu nhập: Giá trị hợp đồng, Tổng giá trị tạm ứng, Tạm ứng chưa thu hồi đến cuối kỳ trước …

 • Giá trị đề xuất thanh toán: Được gợi ý = Tổng giá trị cần thanh toán thực tế – Tổng giá trị đã đề xuất

8. Báo cáo dự án:

 • Báo cáo vật liệu, nhân công, máy thi công cần dùng theo dự trù: Bổ sung chi phí dự trù

 • Bổ sung cột % chênh lệch vào Báo cáo chi tiết mua từng vật liệu

  • % chênh lệch = 100 * (Đơn giá – Đơn giá định mức) / Đơn giá định mức

Last updated