Cách đánh giá KPI

Việc đánh giá kết quả thực hiện sẽ phụ thuộc vào cấu hình như tự động thu thập, tổng hợp kết quả thực hiện KPI từ các nguồn đánh giá đã được cấu hình trước đó, qua đó cũng có thể điều chỉnh, tái thẩm

Bước 1: Từ Menu HRM+ → Chọn KPI → chọn Đánh giá KPI

Bước 2: Chọn vào từng phiếu giao KPI để xem thông tin và thực hiện báo cáo

Bước 3: Chuyển sang tab đánh giá KPI để xem đánh giá của nhân viên

Bước 4: Xem điểm tổng KPI của nhân viên ở mục Điểm KPI

Với các tiêu chí dữ liệu tổng hợp tự động phần mềm sẽ tự cập nhật vào cuối mỗi ngày

Với các tiêu chí dữ liệu có nguồn tự nhập → Người báo cáo thực hiện nhập vào ô KD thực hiện để gửi báo cáo đánh giá

Sau khi lưu xong giá trị → chọn Lưu thay đổi để phần mềm tính lại điểm KPI cho nhân viên

Cập nhật đủ dữ liệu thực hiện chọn Gửi báo cáo lên cấp quản lý phê duyệt

Last updated