Cấu hình mẫu xuất lương

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn Mẫu xuất lương và nhấn Thêm mới

Bước 3: Nhập tên mẫu xuất, chọn tải file, chọn áp dụng và nhấn Lưu để hoàn tất

Last updated