Không thấy thông tin của các hợp đồng trong dự án

Chưa phân quyền phụ trách trong hợp đồng

Vào hợp đồng trong dự án, chọn dự án cần phân quyền

Trong chi tiết hợp đồng → chọn Thiết lập

Trong phần Thiết lập hợp đồng → chọn người phụ trách và vai trò tương ứng → Chọn dấu + để lưu phần quyền

Last updated