Cách thiết lập cấu hình cho tính năng

Bước 1: Từ Menu HRM+ → chọn Quản trị phân hệ HRM

Cấu hình chọn Công thức KPI

Việc thiết lập công thức KPI sẽ phụ thuộc vào từng tiêu chí, mức độ như sau:

– Thiết lập tần suất đo (tháng, quý, năm), đơn vị đo, chiều hướng đánh giá tốt (tăng hay giảm), cách đo lường cho từng chỉ tiêu.

– Thiết lập lũy kế kết quả thực hiện KPIs quý, năm theo hàm tự động, tổng hoặc trung bình kết quả thực hiện của tháng.

Lưu ý: Hiện tại FastCons mới hỗ trợ đánh giá KPI theo tháng

Để thiết lập công thức, ta sẽ làm theo từng bước sau:

Bước 1: Từ giao diện Cấu hình chọn Công thức KPI, Chọn mục Thêm mới để thêm mới Công thức KPI

Bước 2: Điền thông tin sau đó bấm Lưu

● Tên công thức: Nhập tên công thức tính (ví dụ: Công thức KPI)

● Loại công thức: Nhập tên loại công thức tính (ví dụ: Thang điểm)

● Mô tả: Nhập mô tả về công thức tính (nếu có)

● Công thức: Thiết lập công thức xếp loại bằng cách bấm vào Thêm thang điểm

Ví dụ: Từ 1 đến 20 điểm =>> Xếp loại E =>> chọn màu cho xếp loại

Từ 21 đến 40 điểm =>> Xếp loại D =>> chọn màu cho xếp loại

Thiết lập đơn vị đo

Bước 1: Ở mục Cấu hình chọn Đơn vị đo. Chọn mục Thêm mới để thêm mới đơn vị đo

Bước 2: Điền thông tin sau đó bấm lưu

Cách cấu hình nhận thông báo KPI

Ở mục Cấu hình chọn Cấu hình nhận thông báo KPI

Điền thông tin sau đó bấm Lưu

Last updated