Theo dõi bảng khối lượng

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về khối lượng công việc, bao gồm danh sách công việc, bảng khối lượng dự kiến và thực tế, tỷ lệ thực hiện và tổng kết khối lượng.

Tại giao diện Báo cáo dự án, chọn Theo dõi bảng khối lượng để xem chi tiết thông tin về khối lượng trên giao diện.

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Đơn giá hợp đồng (Nhận thầu & giao thầu)

  • Khối lượng theo NKKL (Nhận thầu & giao thầu)

  • Thành tiền theo NKKL (Nhận thầu & giao thầu)

  • Khối lượng nghiệm thu (Nhận thầu & giao thầu)

  • Thành tiền nghiệm thu (Nhận thầu & giao thầu)

  • Khối lượng thanh toán (Nhận thầu & giao thầu)

  • Thành tiền thanh toán (Nhận thầu & giao thầu)

Last updated