Cách thêm mới tài nguyên

Để thêm mới tài nguyên, thực hiện các thao tác sau:

Bước 1 : Từ giao diện OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên.

Bước 2 : Chọn Quản lý tài nguyên.

Bước 3 : Chọn Thêm tài nguyên.

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu.

*Lưu ý: Cho phép đăng ký trước thời điểm hiện tại: Khi nhân viên đăng ký có cho phép đăng ký cho thời gian trước đó hay không? Nếu cho phép cần thực hiện tích chọn ô này.

Last updated