Cách xoá báo giá

Bước 1: Từ giao diện màn hình chọn CRM → chọn Báo giá

Bước 2: Bấm chọn vào Báo giá cần xoá

Bước 3: Bấm chọn Xóa báo giá để thực hiện xóa

Last updated