Cách xuất dữ liệu khách hàng

Thực hiện các bước sau để xuất dữ liệu từ module khách hàng:

Bước 1: Từ menu phân hệ CRM , chọn Khách hàng

Bước 2 : Tick chọn Tiện ích -> Xuất dữ liệu

Bước 3 : Chọn những trường thông tin cần xuất

Bước 4 : Lựa chọn xuất theo khách hàng hay xuất theo liên hệ (đầu mối làm việc) -> Thực hiện

Ngoài ra, chúng ta có thể xuất dữ liệu Hoạt động, Ghi chú của khách hàng bằng cách :

  • Vào Tiện ích -> chọn Xuất ghi chú, hoạt động

Lưu ý : chỉ xuất ghi chú, hoạt động của khách hàng trong khoảng 30 ngày so với hiện tại

Last updated