Không nhập được Chủ đầu tư

Nguyên nhân: Chưa được gán phụ trách Chủ đầu tư trong CRM

Giải quyết: Nhờ Quản trị hoặc Người phụ trách hiện tại của Chủ đầu tư đó gán tài khoản vào người phụ trách

Nếu chưa có Chủ đầu tư, có thể tạo bên mục CRM→Khách hàng

hoặc tạo trực tiếp tại Hợp đồng(nếu được phân quyền Quản trị WORK)

Last updated